Informacija žemdirbiams

 

Rūpimą informaciją žemės ūkio klausimais, galite rasti tinklapiuose:


Nacionalinė mokėjimo agentūra:  
www.nma.lt


Žemės ūkio informacijos ir verslo centras: www.vic.lt


Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerija: www.zum.lt/

 

Informacija agroverslui ir ūkiui: www.agroakademija.lt/augalininkys


2017-04-13

 

Susietoji parama už ūkinius gyvūnus – į ką reikėtų atkreipti dėmesį

Supažindiname ūkinių gyvūnų laikytojus su aktualiais Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas taisyklių pakeitimais.
 
Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių (Susietosios paramos taisyklės) pakeitimai 2016 m. gruodžio 29 d. buvo patvirtinti žemės ūkio ministro įsakymu ir įsigaliojo š. m. sausio 4 d. Atkreipiame ūkinių gyvūnų laikytojų dėmesį į svarbiausius taisyklių pakeitimus.

Daugiau:

www.nma.lt/index.php/naujienos/susietoji-parama-uz-ukinius-gyvunus-i-ka-reiketu-atkreipti-demesi/11143


2017-04-13

Parama už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

Žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-714 patvirtintose Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse (toliau – Taisyklės), numatyta už 2017 metais deklaruotus, sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, mokėti susietąją paramą. Tai turėtų dar labiau motyvuoti žemdirbius naudoti sertifikuotas sėklas.

Taisyklėse nurodyta, kad susietoji parama bus teikiama už sertifikuota sėkla apsėtus ir deklaruotus avižų, grikių, vasarinių kviečių, kvietrugių, miežių bei žieminių kviečių, kvietrugių, miežių, rugių laukus.

Parama bus teikiama už ne mažesnį kaip 0,5 ha sertifikuota sėkla apsėtą javų plotą. Pareiškėjas, siekiantis gauti susietąją paramą, privalės išsėti ne mažesnį sėklos kiekį nei numatyta Taisyklėse (avižų – 180 kg/ha, grikių – 80 kg/ha, vasarinių kviečių – 170 kg/ha, vasarinių kvietrugių – 170 kg/ha, vasarinių miežių – 150 kg/ha, žieminių kviečių – 160 kg/ha, žieminių kvietrugių – 160 kg/ha, žieminių rugių – 150 kg/ha, hibridinių rugių – 75 kg/ha, žieminių miežių – 150 kg/ha).

Pareiškėjai pasėlių deklaravimo metu turės pateikti seniūnijos ar Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuro darbuotojui patikrinti sertifikuotos sėklos įsigijimo dokumentus:

 • jeigu sėkla buvo įsigyta iš Lietuvoje veikiančio dauginamosios medžiagos tiekėjo – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) (neatsižvelgiant į tai, ar sėklos kilmės šalis yra Lietuva ar užsienio valstybė, šie dokumentai turi būti lietuvių kalba (atliktas oficialaus vertimo patvirtinimas). Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalo rūšis, veislė ir kategorija;
 • jeigu sėkla buvo įsigyta tiesiogiai iš Europos Sąjungos šalyse veikiančio užsienio šalies (ne Lietuvos) dauginamosios medžiagos tiekėjo – sąskaitą faktūrą ir (arba) PVM sąskaitą faktūrą ir sėklos sertifikato kopiją (ar jį atitinkantį dokumentą) ir (arba) pakuočių etiketes (šie dokumentai turi būti lietuvių kalba (atliktas oficialaus vertimo patvirtinimas). Sertifikuotos sėklos įsigijimo sąskaitoje turi būti nurodytas siuntos numeris (kuris turi sutapti su nurodytuoju sėklos sertifikate ir (arba) pakuočių etiketėse, kurios gali būti patikrintos Agentūros atliekamos patikros vietoje metu), įsigytos sėklos kiekis, įsigytos sėklos augalo rūšis, veislė ir kategorija;
 • jeigu sėjai panaudota pareiškėjo užauginta sertifikuota sėkla – Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduodamą sėklos sertifikatą (ar jo kopiją) ir sertifikuotos sėklos pakuočių etiketes ar jų kopijas (pareiškėjo pasirinkta forma: spausdinta kopija, fotonuotrauka, skaitmeninė nuotrauka ar kt.), kuriuose pateiktas siuntos numeris turi sutapti su nurodytu sėklos sertifikate.

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, privalo ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo metų išsaugoti ir pareikalavus pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos sertifikuotos sėklos įsigijimo dokumentus

www.agroakademija.lt/augalininkyste/technologijos/


 

 


Valdos duomenis būtina atnaujinti kasmet

Asmenys, gaunantys tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir paramą pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, bet šiemet dar neatnaujinę savo valdos duomenų, turėtų suskubti tai padaryti.
 
Skiriant paramą vadovaujamasi Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) administruojamuose registruose, informacinėse sistemose esančiais duomenimis, todėl pastarųjų atnaujinimas yra ypač aktualus pareiškėjui.
 
LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Valdų registras) registruotos žemės ūkio valdos (toliau – valda) duomenis atnaujinti reikia iki gruodžio 31 d. Tai padaryti galima toje seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras arba tiesiogiai kreipiantis į ŽŪIKVC. Dalyvaujantys KPP priemonėse duomenis apie valdą gali atnaujinti pateikdami paraišką paramai gauti. Jeigu po paskutinio duomenų atnaujinimo valdoje neįvyko pokyčių, duomenys apie valdą atnaujinami Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

 

Žemės ūkio valdų duomenys atnaujinami:

–  vieną kartą kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d.;

–  per 30 dienų nuo valdos valdytojo, partnerio, valdos centro, plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo;

–  valdos valdytojo iniciatyva;

–  valdos valdytojui mirus, kai kreipiasi paveldėtojas.

Žemės ūkio valdos duomenys gali būti atnaujinami daugiau negu vieną kartą per metus. 

2015-04-13

Apie "Žalinimo" išmoką

 

"Žalinimas" - išmoka už klimatui ir aplinkai naudingą žemė ūkio veiklą, mokama už visą deklaruotą (tinkamą paramai tiesioginėms išmokoms) plotą, kai pareiškėjas laikosi tokių "Žalinimo" reikalavimų (nereikia laikytis ūkininkaujant ekologiškai arba deklaruojant mažiau nei 10 ha ariamos žemės):

1. Pasėlių įvairinimas:

 • 10-15 ha ariamos žemės - 2 pasėlių įvairinimo;
 • 15-30 ha ariamos žemės - 2 pasėlių įvairinimo ir išskirti 5 proc. ekologiškai svarbias vietoves nuo deklaruoto ariamos žemės ploto;
 • daugiau nei 30 ha - 3 pasėlių įvairinimo ir išskirti 5 proc. ekologiškai svarbias vietoves nuo deklaruoto ariamos žemės ploto.

2 pasėlių įvairinimas: dviejų pasėlių auginimas, kai didesnio pasėlio plotas ne daugiau 75 proc. ariamos žemės.

3 pasėlių įvairinimas: trijų pasėlių auginimas, kai didžiausio pasėlio plotas ne daugiau 75 proc. ariamos žemės, o mažiausio pasėlio - ne mažiau 5 proc. ariamos žemės. Pasėlių įvairinimas taikomas metams, tai nėra sėjomaina.

2. Daugiamečių pievų, ganyklų išlaikymas:

 • Daugiamečių pievų ir ganyklų negali sumažėti daugiau kaip 5 proc.;
 • Viršijus 5 proc. daugiamečių pievų ir ganyklų sumažėjimo ribą - išarti plotai turės būti atstatyti;
 • Plotas, daugiau kaip 5 metus deklaruotas kaip pieva - turi būti deklaruojamas kaip daugiametė pieva;
 • NATURA 2000 teritorijoje esančių buveinių teritorijose deklaruotos daugiametės - negali būti ariamos/atnaujinamos. Atstatymo reikalavimas taikomas iš karto.

3. Ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) išskyrimas. Reikalavimas ūkiams, turintiems daugiau kaip 15 ha ariamos žemės, 5 proc. tos žemės turi būti išskirta EASV vietovėms. Nuo 2015m. EASV sudarys:

 • Pūdimas (1 ha atitinka 1 ha EASV);
 • Azotą kaupiantys augalai (1 ha atitinka 0.7 ha EASV).

 

"Žalinimas" nėra privalomas.  Numatoma, kad išmoka papildomai sudarys apie 30 proc. viso deklaruojamo ploto.

 

Ūkininkai, norintys patikrinti, ar jų paraiškos tiesioginėms išmokoms 2015 m. gauti atitiks naujus "Žalinimo" reikalavimus gali pasinaudoti Žalinimo reikalavimų skaičiuokle, kuri patalpinta adresu:

https://www.nma.lt/index.php/parama/tiesiogines-ismokos/ismoku-uz-deklaruotus-plotus-skaiciuokles/4617

 


2015-03-27

Turite atliekų?

 

Tvarkome visas pas ūkininkus susidarančias nepavojingas atliekas. Jums nereikės sukti galvos kur padėti Jūsų ūkyje susidarančias nepavojingas atliekas ir ieškoti keleto atliekų tvarkytojų. Mes galime kompleksiškai sutvarkyti visas nepavojingas atliekas.

 

ATVAŽIUOSIME – SURINKSIME – IŠVEŠIME


 

O svarbiausia išrašysime dokumentus, kad atliekas perdavėte teisėtam atliekų tvarkytojui. Mūsų patirtis antrinių žaliavų tvarkymo srityje nuo 2001 m. Įgyvendindami aplinkosauginius reikalavimus taip, kaip to reikalauja ES ir LR teisės aktai ir užduotys, atliekas surinkinėjame visoje šiaurės ir vakarų Lietuvos teritorijoje. Esame registruoti valstybiniame atliekų tvarkytojų registre ir turime visus leidimus reikalingus atliekų tvarkymui. http://atvr.aplinka.lt/paieska/padaliniai.php?rergo=283

Galime išrašyti savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus už mums faktiškai perduotą pakuočių atliekų kiekį.

http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricld=5b13ace7-3b64-498f-b04e-c3f1b5d1f647


  Mums galite perduoti:

 • šienainio plėvelę;
 • stiklinės taros atliekas;
 • popieriaus ir kartono atliekas;
 • polietileno atliekas;
 • ir kitas pavojingas atliekas.

 

Kontaktai susisiekimui:

Šiaulių padalinys: tel. nr.: 869954482, el.p.: www.virginijusirko.lt