Apie mus

 

Gražios ir tvarkingos Mūšos bei Kruojos lygumos, nevienodos, nenuobodžios dėl daugybės savo upių, su medžių galerijomis, su lankomis, vešliais žolynais ties vingių vingiais. Tai artojų kraštas - Lygumai. 

 

Lygumų seniūnija – viena iš aštuonių Pakruojo rajono savivaldybės administracinių dalių. Seniūnijos centras Lygumų miestelis, kuriame yra savivaldos institucijos. Seniūnija ribojasi su Rozalimo, Pakruojo, Pašvitinio seniūnijomis ir Šiaulių rajono savivaldybe. Seniūnija užima apie 214 km² ploto, apie 2800 gyventojai, 58 gyvenvietės ( 1 miestelis, 51 kaimas, 6 viensėdžiai). Seniūnijoje 2009 m. įkurtos 6 seniūnaitijos:

 

 • Degučių seniūnaitija: Degučių k., Dargužių k., Ilguočių k., Jackonių k., Lapynės k., Ruslių k., Švilpynės k.

 • Dvariškių seniūnaitija: Armonaičių k., Bagdonaičių k., Beinoraičių k., Dvariškių k., Įsonių k., Kabališkių k., Montaičių k., Martyniškio k., Minelgių k., Pašilio k., Sukmedžio k.

 • Kauksnujų seniūnaitija: Jasvilaičių k., Kauksnujų k., Kutaičių k., Lapgirio k., Pavėzgių k.

 • Lygumų seniūnaitija: Aleknaičių k., Bitaičių k., Budziniškio k., Juknaičių k., Lygumų mstl., Lygumų vns., Norvaišių k., Miniūnų k., Ruslalių k., Rubaičių k., Vilūnaičių k., Vėbarių k., Vaigailių k.

 • Stačiūnų seniūnaitija: Barvainių k., Beniulių k., Bedrių k., Petraičių k., Stačiūnų k.

 • Šukionių seniūnaitija: Dovainiškio k., Kareiviškio k., Kalnelių k., Poškiečių k., Sakalų k., Šukionių k., Užubalių k.

 

Seniūnijos centras, Lygumų miestelis, atvažiuojančius iš tolo pasitinka aukštu it strėlė ir į dangų šaunančiu bažnyčios bokštu. Miestelio pavadinimas kilęs iš kraštovaizdžio, būdingo tai vietovei. Lygumų dvaras žinomas nuo 15 a. Jį valdė Viekavičiai, Čapskiai, Boufalai, Rimkevičiai. XVII–XVIII a. sandūroje pradėjo kurtis miestelis, pažymėtas Radvilų žemėlapyje.

                 

 

 

Lygumų herbą Heraldikos komisija patvirtino 1996 m. gruodžio 19 d. ,o 1997 m. vasario 3 d. dekretu Lietuvos Respublikos Prezidentas jį suteikė miesteliui. Juodas gaidys siejamas su derlinga Lygumų žeme, senomis žemdirbystės tradicijomis, o raudonos liepsnos – su neramia miestelio praeitimi – sukilimais, gaisrais, rezistencija.

 


 

Keliaujant po seniūniją, kelionę siūloma pradėti nuo Linksmučiuose esančių senųjų žydų kapinių ir milžiniško akmens, vadinamo Perkūnija, tada Vilūnačių ir Klūsiškių miške aplankant žydų genocido vietą. Pakeliui į Lygumų miestelį, siūloma stabtelėti prie rausvo akmens kryžiaus, skirto partizanams, o Lygumų miestelyje apžiūrėti Lygumų dvarą, Šv. Trejybės bažnyčią, Vytauto Didžiojo paminklą, medžio skulptūrą „Pieta“ ir paminklinę lentą, skirtą Lygumų partizanams. Toliau siūloma važiuoti į Stačiūnus, kuriuose galima aplankyti Šv. Lauryno bažnyčią ir naujai restauruotą Stačiūnų vėjo malūną, važiuojant link Šukionių sustoti prie paminklo, skirto Lietuvos partizanams Kutaičių kaime, o Šukioniuose apžiūrėti iš dolomito skaldos sumūrytą koplytėlę. Keliaujant šiuo maršrutu galima taip pat aplankyti Jono Noreikos ir S.Žukausko paminklinius akmenis, Pavėzgių dvarą ir šalia jo esančią Marijos skulptūrą.

 

 Vienintelė pramonės įmonė Lygumuose yra Lygumų vilnų verpykla. Taip pat šiame krašte sėkmingai gyvuoja žemės ūkio bendrovės. Didžiausia bendrovė, stipriausiai besilaikanti yra Lygumų žemės ūkio bendrovė, vadovaujama Petro Ivanausko. Taip pat didelė Šukionių bendrovė. Gyvuojančios bendrovės  - pagrindinis kaimo žmonių pragyvenimo šaltinis.

 

Seniūnijioje neblogai išvystytas prekybos tinklas. Didžiuosiuose kaimuose yra po 1-2 parduotuves. Seniūnijoje veikia Lygumų pašto poskyris, Stačiūnų ir Šukionių medicinos punktai. Lygumuose veikia Lietuvos taupomojo banko Pakruojo skyriaus filialas bei ambulatorija.

 

Miestelyje yra vidurinė mokykla, kuriai vadovauja Jadvyga Korsakienė. Stačiūnuose ir Šukioniuose veikia pradinės mokyklos.

 

Taigi miestelis nesnaudžia, aktyviai dalyvauja renginiuose, rengia konkursus. Vienas svarbiausių renginių Lygumų mietelyje yra kasmetinė miestelio šventė sutampanti su Porciunkulės atlaidais (pirmą rugpjūčio savaitgalį), taip pat seniūnijoje rengiamos artojų varžybos, joninės, bendruomenių sąskrydžiai, aktyviai dalyvaujama ir Pakruojo šventėje.

              


Lygumų seniūnija aktyviai kuria saugią aplinką!

 

 


Seniūnijų veiklos misija, pagrindiniai tikslai, uždaviniai, funkcijos: files/File/Funkcijos.pdf

Lygumų seniūnijos nuostatai.

 

Seniūnijų teikiamos paslaugos gyventojams

 

 

I. Išduodama pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą

Norint gauti pažymą, turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. įgaliojimas (jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo).

II. Išduodama pažyma apie šeimos sudėtį

Norint gauti pažymą, turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

III. Išduodama pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams)

Norint gauti pažymą, turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

IV. Priimamos gyvenamosios vietos deklaracijos

Užpildytą deklaraciją asmeniškai turi pateikti:

 • asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą;
 • nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas;
 • nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
 • nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;
 • asmenų, kuriems nustatyta globa (rūpyba), globėjas (rūpintojas), socialinės globos įstaigos atstovas.

Turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. Prašymas – gyvenamosios vietos deklaracijos: asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką (1–2 psl.) ir asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui (3 psl.).
 2. Lietuvos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas, arba dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
 4. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti nuorašai (kopijos); kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas, jie turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
 5. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti šių dokumentų nuorašai.
 6. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių (jeigu bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos) ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje.
 7. Dokumentas, patvirtinantis gyvenamąją vietą, jeigu asmuo nėra gyvenamosios vietos savininkas, nuomininkas ar subnuomininkas (pvz., gyvena viešbutyje ar pan.).

Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją. Kiekvienam nepilnamečiui taip pat pildoma atskira deklaracija. Deklaraciją nepilnamečio vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių).

V. Atliekami seniūnams priskirti notariniai veiksmai

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, jog seniūnas neatlygintinai atliktų seniūnijai priskirtos teritorijos notarinius veiksmus fiziniams asmenims.

Norint gauti paslaugą, turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Pagal notarinio veiksmo pobūdį – dokumentų originalai ir kopijos.

VI. Išduodami leidimai laidoti

Norint gauti leidimą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. mirties liudijimą.

VII. Registruojami naminiai gyvūnai (šunys)

Norint užregistruoti naminį gyvūną, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. gyventojų sutikimą (aikštelės visų butų ir kaimynų butų, besiribojančių sienomis, lubomis ir grindimis su gyvūną laikančio gyventojo butu (kambariu);
 2. registruojamo gyvūno pasą, kuriame nurodyta, kad gyvūnas paskiepytas nuo pasiutligės.

Už gyvūnų laikymą imamas 10 Lt mokestis.

PASTABA. Kiekvienais metais gyvūnus reikia perregistruoti. Mokesčio mokėti nebereikia.

VIII. Rašomos policijai seniūnijos gyventojų charakteristikos ir pažymos apie šeimos sudėtį

IX. Inicijuojamas numerių gyvenamiesiems namams, pastatams, statiniams ir sklypams suteikimo procesas


Gražiausios sodybos

 

 

Kiekvienais metais Pakruojo rajono savivaldybė inicijuoja gražiausiai tvarkomų sodybų ir kaimo gyvenamųjų vietovių apžiūras-konkursus. Vertinimo komisija įvertina seniūnijų rekomenduotas sodybas ir išrenka pačias gražiausias. Šių sodybų šeimininkai yra apdovanojami ir pagerbiami rajoniniuose renginiuose.

Ne visos su meile ir rūpesčiu tvarkomos sodybos atitinka vertinimo kriterijus, tačiau visų jų šeimininkai verti didžiausios pagarbos ir padėkų. Šių žmonių dėka gyvenvietės tampa vis gražesnės. Ypač džiugina tai, kad žmonės pradeda suprasti, jog svarbu prižiūrėti ne tik savo kiemą, kad už sodybos tvoros pakelėje nupjauta žolė ar pasodintas medis papuoš bendrą gyvenvietės vaizdą.

Lankantis vienoje sodyboje, buvo ištarta, kad „aplinkos puoselėjimas, kaip kokia liga – sunku atsispirti“.

Norisi palinkėti visiems susirgti tokia „liga“, ir kad niekad niekad nuo jos nebūtų pasveikstama

Kiekvienas savaip formuoja savo aplinką, savaip dėlioja akcentus, bet visur dvelkia šiluma. Be to, nemažiau smagu klausytis jų pasakojimų apie tai, kaip tvarkant sodybą gimė viena ar kita idėja, ką dar ketina joje įrengti ar pasodinti, kaip prie aplinkos priežiūros prisideda vaikai. Šios sodybos gražios ne tik gėlėmis, medžiais, statiniais ar tvenkiniais, jas puošia gražūs šeimyniški santykiai, puoselėjamos tradicijos.

 

Keletą sodybų kurias puoselėja seniūnijoje gyvenantys žmonės, galite pamatyti galerijoje.


Išleistos knygos:

Lygumai.Stačiūnai www.versme.lt/lygumai.htm

 


 

Čia galite rasti daugiau informacijos apie Lygumų kraštą:

 

1. Paroda Lygumuose:  www.youtube.com/watch

2. Gyvenimas šalia Kruojos (2011-05-06):  zebra.15min.lt/lt/video/gyvenimas-salia-kruojos-2011-05-06.html

3. Lygumų vidurinės mokyklos svetainė: www.lygumai.pakruojis.lm.lt/

4. Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia: www.panoramas.lt/m_katalog.php

5. Lygumų miestelio centras: www.panoramas.lt/m_katalog.php

6. Apie Stačiūnų kaimą: www.youtube.com/watch

 7. Virtualus Lygumų turas: www.vietoves.lt/, www.youtube.com/watch

8. Lygumų krašto nuotraukos: www.panoramio.com/photo/81509922

9. Gytarų trio: www.youtube.com/watch