Bendruomenės
Lygumų seniūnijos bendruomenės

 

Eil.
Nr.

Bendruomenės
pavadinimas

Juridinių asmenų registras kodas, data

Pirmininkas

Telefonas

Adresas

1.

Lygumų bendruomenės centras

1681 01569,

2001 07 18

Sigita Čarepakienė

8 618 11347

Naujamiesčio g. 4, Lygumai, 83306 Pakruojo rajonas

2.

Stačiūnų kaimo bendruomenė

1682 88713, 2002-03-13

Angelė Zaveckienė

 868885970

M. Vasiliausko g. 7

Stačiūnų kaimas, Lygumų seniūnija, 83294 Pakruojo rajonas

3.

Degučių kaimo  bendruomenė

682 9696, 2003-09-08

Lina Lukošiūnaitė

8 679 92 641

Degučių kaimas, Lygumų seniūnija, 83291 Pakruojo rajonas

4.

 

 

Šukionių kaimo bendruomenė

3000 75162, 2004-12-21

Stanislovas

Montvidas

(8 421) 51 488, (8 421) 45 719,

8 626 93 672

J. Noreikos g. 48 Šukionių kaimas, Lygumų seniūnija, 83276 Pakruojo rajonas

5. Kauksnujų kaimo bendruomenė

2682 93280

2003-02-12

Aida Daknienė 861396533

Upės g. 2A

Kauksnujų kaimas,

Lygumų seniūnija, 83280 Pakruojo rajonas

6.

 

Dvariškių kaimo bendruomenė

303502534

2014-12-23

Marijus Zaveckas 861634934

Žiedo g. 8

Dvariškių kaimas

Lygumų seniūnija,

Pakruojo rajonas

 

 

Lygumų bendruomenės centras

 

Lygumų bendruomenės centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti bendruomenės narių veiklą, atstovauti narių interesus ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Bendruomenė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.Bendruomenė veikia socialinės apsaugos, kultūros, kūrybos, švietimo, sporto srityse.                   
 
Bendruomenės veiklos tikslai:
1. Suburti Lygumų miestelyje gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Lygumais susijusius asmenis Lygumų bendruomenės problemoms spręsti.
2. Skatinti Lygumų bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti bendruomenės interesus.
3. Atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Lygumų bendruomenės interesus, konstruktyviai bendradarbiauti su Pakruojo rajono savivaldybe, sprendžiant Lygumų bendruomenės problemas.
4. Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą bendruomenės nariams.
5. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės paramos ir kitose srityse.
6. Plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis bendruomenėmis Lietuvoje bei užsienyje.
7. Rūpintis kaimo plėtra, išmokyti bendruomenės narius prisiderinti prie ES vykdomos struktūrinės politikos.
8. Padėti bendruomenės nariams realizuoti savo dabartinį potencialą bei padėti pasijusti pilnaverčiais visuomenės nariais.
 
 
Daugiau sužinoti apie Lygumų bendruomenės veiklą galite internetiniame portale :

 


2012-07-23

Kasmetinį bendruomenių sąskrydį šiais 2012 metais liepos 21 dieną organizavo Lygumų bendruomenės centras. Renginio metu buvo rengiami kiemeliai, prisistatymai, organizuojamos sportinės varžybos, koncertavo Lygumų kultūros darbuotoja Jurgita Motiejūnaitė ir muzikos mokytoja Ilona Miežienė. Dar labiau pralinksminti susirinkusius dalyvius ir svečius, koncertuoti atvyko grupė "Kitava".

 

Daugiau apie praėjusį renginį galite paskaityti: www.skrastas.lt/

 

           

Nuotraukos Lygumų bendruomenės centro

 

Renginio nuotraukas galite pamatyti lygumai.lt galerijoje arba Lygumų bendruomenės centro facebook puslapyje.

 

Bendruomenių sąskrydis Lygumuose  www.facebook.com/media/set/  

Apdovanojimai  www.facebook.com/media/set/

 

Stačiūnų kaimo bendruomenė

 

Stačiūnų kaimo bendruomenė įsikūrė 2002 metų kovo 13 dieną. Šiuo metu bendruomenė jungia 120 narių skaičus jau keletą metų yra pastovus.

 

Bendruomenės pagrindinis tikslas - ugdyti bendruomeniškumą, skatinti bendradarbiavimą, noriai imtis bendros veiklos, savitarpio pagalbos. Tai bendruomenė siekia ugdyti  įvairios veiklos metu: rengiant akcijas, talkas, dalyvaujant pramoginiuose renginiuose, filantropiniuose renginiuose. Bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su vietos kultūros namais, mokyklos skyriumi. Kiekvienais metais bendruomenė organizuoja kaimo šventes, kurios yra būtinai kam nors dedikuojamos: 2012 metų tradicinė kaimo šventė buvo dedikuota Jonams ir Janinoms, nes vyko per Jonines. 2011 metais kaimo šventė buvo skirta Stačiūnų parapijos 100-mečiui. Kaimo švenčių metu yra didelis dėmesys skiriamas sportinėms varžyboms, kuriose dalyvauja ir kaimyninių kaimų komandos. Prieš kiekvienas Kalėdas Stačiūnų auksarankės moteriškės, mergaitės ir net vaikinukai renkasi į vadinamas "Nykštukų dirbtuves" , kuriuose yra gaminami įvairūs kalėdiniai papuošimai, dekoracijos, dovanėlės ir t. t. po to yra skelbiama paroda, kurios pabaigoje  žmonės paaukoję pinigėlių, gali patikusi dirbinį išsinešti. Paaukoti pinigėliai yra skiriami kalėdinėms dovanėlėms senyvo amžiaus žmonėms nupirkti. Paskui tos dovanėlės yra Kalėdų Senelio išnešiojamos senukams į namus. Vaikų kalėdinis renginys taip pat yra bendruomenės organizuojamas kiekvienais metais.

Degučių kaimo bendruomenė

 

Daugiau sužinoti apie Degučių kaimo bendruomenę galite facebook tinklapyje:

www.facebook.com/pages/Degu%C4%8Diai/294616343936829

 

     

Nuotraukos iš Degučių puslapio facebook'e

 

 

 

Šukionių kaimo bendruomenė

 

2012-07-20

 

Šukioniečiai jau turi tinklinio aikštelę

 

Šu­kio­nių pu­šy­nė­ly­je ša­lia vie­tos mo­kyk­los sta­dio­no įreng­ta pa­plū­di­mio tink­li­nio aikš­te­lė. Įran­gą jai lai­mė­jo Šu­kio­nių kai­mo bend­ruo­me­nė, da­ly­va­vu­si pro­jek­te „Tink­li­nis ma­no kie­me“. Daugiau informacijos galite skaityti čia: www.pakruojo.krastas.lt/

 


Janinos Šaparnienės nuotr.

 

Susisiekti su Šukionių bendruomene ar rasti daugiau informacijos galite:

www.facebook.com/groups/300830749992889/

 

 

 

Kauksnujų kaimo bendruomenė

 

2012-08-13

 

Kauks­nujų kaimo jaunimas patys įsirengė spor­to aikš­te­lę

 

Kauksnujuose kaimo jaunimas savo lėšomis įsirengė tinklinio bei krepšinio aikštelę. Ten jie jau surengė pirmąsias varžybas su kaimynais šukioniečiais.  Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ai­da Dak­nie­nė in­for­ma­vo, jog idė­ja tu­rė­ti sa­vo aikš­te­lę jau­nuo­liams ki­lo prieš tra­di­ci­nį kai­mo su­si­bū­ri­mą. Džiaugiamės tokiu kaimelio gyventojų aktyvumu!